Verslag bezoek vluchtelingen onze gemeente (1-8-2018)

Verslag van de Evangelisatiecommissie van het bezoek van vluchtelingen aan onze gemeente op woensdag 1 augustus jl..

Vanmorgen mochten we een groep van 10 vluchtelingen welkom heten. Allemaal mannen, afkomstig uit Eritrea en Syrie. 7 van hen zijn orthodox katholiek en 3 zijn er moslim. Els heette de mannen welkom, alsook Jaap van Dijke en Loes als begeleidster/vrijwilliger vluchtelingenwerk. We hebben ons voorgesteld, waarna de vluchtelingen dat ook deden. Vervolgens heeft ondergetekende e.e.a. uitgelegd over het christelijk geloof. In het kort de Bijbel doorgegaan, schepping en zondeval, breuk tussen mens en God, de redding in Jezus Christus en Zijn toekomst (Openbaring).

Vervolgens e.e.a. uitgelegd hoe we kerk zijn: predikant, kerkenraad, kerkdiensten, pastoraat, geloofs-toerusting, jeugdwerk, diaconaat en missiewerk. Daarna hebben we gesproken over hoe je het geloof leeft. (persoonlijk relatie met God, gegrepen door Gods reddende liefde, gebed, Bijbel lezen, vasten, naastenliefde en hulp etc.)

Mooi was hoe de groep hier op insprong. Het werd een gesprek. Het riep herkenning op en soms ook vragen waarover we als groep in gesprek gingen. Heel erg positief!

Vervolgens hebben we een rondleiding gegeven door de kerk. Hiervoor hebben we een A5-flyer gemaakt die als rode draad gebruikt werd. (zie bijlage) Deze flyer kregen de vluchtelingen ook mee naar huis. Jos van Rijswijk heeft het orgel bespeeld. Het Avondmaalsstel en de doopvont met pop in doopjurk hebben we laten zien bij de uitleg. Het was echt genieten, omdat we zagen dat de vluchtelingen het waardeerden.

Voordat we naar Rehoboth gingen, hebben we hen nog een presentje meegegeven: Een Hollands blik met stroopwafels, thee, een Lukasevangelie en een film over Jezus. Dit laatste op aanraden van St. Gave, met name voor moslims.

In Rehoboth gebruikten we een broodmaaltijd met soep. Linda had alles keurig verzorgd. We baden het Onze Vader (gebed dat Jezus Zijn leerlingen leerde) en als afsluiting lazen we uit Johannes 8, de geschiedenis van de overspelige vrouw. Uitleg gegeven dat wanneer we de wet hanteren zonder de liefde (farizeeën) we geen hart hebben voor de ander als iemand in zonde valt. Jezus stelt een gewetensvraag: wie zonder zonde is werpe de eerste steen op haar. Allen hebben gezondigd. Jezus had het recht om de vrouw (ons) te veroordelen, maar Hij doet het niet. Hij laat haar (ons) gaan: Ga heen en zondig niet meer. We hebben ook hier weer Jezus liefde mogen doorgeven. We besloten de maaltijd met dankgebed en gebed voor de vluchtelingen! We hebben de vluchtelingen gewezen op onze contactgegevens, zodat bij (hulp)vragen zij altijd contact met ons kunnen opnemen.

Jaap van Dijken bedankte de EC voor haar bijdrage en voor het mooie leerzame programma. Hij vond het voor herhaling vatbaar.

Als EC hebben we alles opgeruimd. Een jongeman (moslim) bleef achter. Hij hielp ons mee. Bij de evaluatie was hij er nog steeds bij en hij wilde erbij blijven toen we weer dankten voor deze mooie ontmoeting. We hebben gebeden of de Heere dat wat deze morgen gezaaid is, laat ontkiemen en groeien, tot eer van God en tot redding van mensen.

Laten we allen bidden of de Heere deze ontmoeting wilt gebruiken en tot zegen laat zijn voor deze vluchtelingen! Nooit kan het geloof teveel verwachten…

Allen een hartelijke groet, namens Els, Diny en Peter V,

Peter v Oerle