Terugblik Tour de Elancourt en bezoek Ds. Jauvert (12 nov 2016)

Tour de Elancourt. Het was leuk om afgelopen zaterdagavond met deelnemers en belangstellenden terug te kijken op Tour de Elancourt. Ook was het fijn en bijzonder dat ds. Lionel Jauvert deze avond in ons midden was. Dank aan iedereen die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet voor deze sponsorfietstocht. Dank aan de deelnemers voor jullie positieve inzet en enthousiasme. Dank aan iedereen die met dit project op welke wijze dan ook heeft meegeleefd. En heel hartelijk dank ook aan alle sponsoren groot en klein voor jullie gift. Tour de Elancourt heeft € 25.365,- opgebracht voor ‘le temple protestant du Gandouget’ oftewel de kerk van Elancourt, geweldig! Dit bedrag is inmiddels aan hen overgemaakt. Maar er druppelen ook nog nagiften binnen en er zijn uiteraard, voorafgaande aan TdE, ook al acties gehouden voor deze gemeente. Al met al een enorme ‘boost’ voor hen om staande te kunnen blijven waardoor zij het evangelie van Christus in dat deel van Frankrijk kunnen blijven verkondigen en uitdragen. God zij geprezen dat Hij doorgaat met Zijn werk op die plaats. Dank aan God voor Zijn zegen aan en door Tour de Elancourt. Tour de Elancourt is een uniek project geworden. We gaan verder… met de herinnering, maar ook met de ervaring, de verbondenheid, het één zijn in Christus door het geloof en de opdracht van 1 Tim. 6 : 12a ‘strijd de goede strijd van het geloof, combats le bon combat de la foi. Merci! team TdE

 

Ds. Jauvert Zondagmorgen was ds. Jauvert met zijn gezin aanwezig in de kerk. Na de dienst heeft hij enkele woorden tot ons gesproken, waarin hij onderstreepte dat God wonderen doet.  Onder de zegenende handen van Christus kunnen door middel van een paar broden en enkele vissen vele monden gevoed worden! We hebben hem Gods zegen toegewenst en hem toegezongen met de woorden van Psalm 119:9 ‘Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER’, opdat hij leev’, Uw woorden moog bewaren en dat Uw Geest hem ware wijsheid leer’. Dat hebben wij allen nodig, in de dienst van de Heere, wie we ook zijn. Gods woorden bewaren en verlichting met de Heilige Geest. Want zonder Hem kunnen we niets doen. Zo alleen, in diepe verbondenheid aan de Heere, zal het werk van onze handen gezegend worden. En ook als we niet altijd de wonderen om ons heen zien, dan geldt nog steeds het woord van Psalm 119:  ‘dat mijne ziel de wond’ren zie en eer’, die in Uw wet alom zich openbaren’. De wet, de Thora van God, spreekt van bevrijding en verlossing uit het slavenhuis door het offer van het Lam. Het Woord van God is al een wonder op zichzelf! God is een wonderdoend God. Hem zij de dank en de lof.

 

Kijk ook op: https://www.facebook.com/tourdeelancourt/